Zorgdiagnostiek Vroegtijdige zorgplanning ⮞ Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie 

De reflectienota 'palliatieve zorgen en dementie: levenseindebeslissingen' schrijft het volgende omtrent palliatieve sedatie:

'Wanneer de vertegenwoordiger, familie en het zorgteam tot de vaststelling komen dat de patiënt met zeer gevorderde dementie aanhoudend zeer oncomfortabel is en ernstig lijdt, dan kunnen zij in gezamenlijk overleg beslissen bepaalde medische interventies die op zich mogelijk zouden zijn omdat ze een redelijke kans op genezing geven, toch niet meer uit te voeren omdat ze een te grote belasting of onvoldoende meerwaarde hebben. Voorbeelden daarvan zijn bloedtransfusies of de kunstmatige toediening van vocht en/of voeding. Dan laten de zorgverleners toe dat het leven van de persoon van zelf, uit zichzelf een einde neemt, terwijl ze maximaal inzetten op comfortondersteuning, indien nodig met palliatieve sedatie en voor zover de levensverwachting verder beperkt is (tot enkele weken).

Een bijzondere vorm van pijnbestrijding is palliatieve sedatie, die tot het normale medische handelen behoort. Dit houdt in dat het bewustzijn van de persoon in kwestie, in dit geval de persoon met dementie, zoveel verlaagd wordt als nodig om pijn of andere symptomen te lenigen, die niet op een andere manier onder controle te krijgen zijn. Is sedatie als zodanig niet beperkt tot de palliatieve/terminale fase, dan is palliatieve sedatie wel voorbehouden voor een prognose van enkele dagen, uitzonderlijk één tot twee weken. 

Hoewel zeker haalbaar, ook in de thuiszorg of in woonzorgcentra, is dit een medische handeling die specifieke expertise vergt en waartoe niet zonder voorbereiding en overleg beslist kan worden. Een eventuele vertegenwoordiger moet bij de beslissing hiertoe actief worden betrokken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan informatie en ondersteuning van de naasten bij deze akte (1).'

Meer weten?

Voor meer informatie over palliatieve sedatie en de praktische uitvoering ervan, verwijzen we door naar de richtlijn 'palliatieve sedatie' van Pallialine. Deze kan u hier raadplegen (2).


← Vroegtijdige zorgplanning  


Bronnen

1. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen. Reflectienota, Vilvoorde (2018). Naar het artikel.

2. Richtlijn palliatieve sedatie (auteur: prof.dr. Bert Broeckaert, KU Leuven, i.s.m. A. Mullie, J. Gielen, M. Desmet, D. Declerck, P. Vanden Berghe en Stuurgroep Ethiek FPZV). 30 juni 2012. Naar het artikel.