Zorgdiagnostiek Veiligheid & geldzaken ⮞ Vertegenwoordiging

Lastgeving

De meest soepele oplossing is de lastgeving. De persoon met dementie ('de lastgever') geeft in dat geval aan een derde ('de lasthebber') de bevoegdheid om in zijn naam en voor zijn rekening bepaalde daden te stellen. In haar meest eenvoudige vorm brengt deze formule in principe geen kosten of formaliteiten met zich mee: een door de lastgever getekend document volstaat. Zo'n mandaat kan worden gegeven voor een duidelijk omschreven handeling, zoals de verkoop van een pand (dit mandaat moet bij de notaris verleden worden) of de overdracht van activa. Dat noemt men 'een bijzondere lastgeving'. Er is sprake van een 'algemene lastgeving' als de lasthebber gemachtigd wordt de lastgever te vertegenwoordigen bij alle handelingen van juridische of financiële aard.


Voorlopige bewindvoering

Dit is een meer dwingende maatregel dan de lastgeving en hij is het resultaat van een beslissing door de vrederechter. Die zal als bewindvoerder kiezen voor iemand uit de familiale omgeving van de persoon met dementie (of een naaste) of voor een professionele buitenstaander (over het algemeen een advocaat). Er kan daarbij ook een vertrouwenspersoon worden aangesteld om als tussenpersoon te fungeren tussen de bewindvoerder en de beschermde persoon, en om over diens belangen te waken.