BehandelingAanpak van gedragsproblemenStappenplan ⮞ Nevenwerkingen antipsychotica

Nevenwerkingen antipsychotica

Relatief frequent:

 • Extrapiramidaal: parkinsonisme, acathisie, acute dystonie;
 • Antihistaminerg: gewichtstoename, sedatie;
 • Afwijkingen in lipide- en glucosemetabolisme, DM type 2;
 • α1-blokkade: (orthostatische) hypotensie, duizeligheid, tachycardie, palpitaties;
 • Anticholinerg: obstipatie, droge mond, wazig zien, urineretentie (clozapine, olanzapine, quetiapine);
 • Seksuele disfunctie;
 • Dysforie.

Minder frequent:

 • Cardiovasculair: verlenging van het QT-interval en ventriculaire aritmieën. 
 • Prolactinegerelateerd: amenorroe, gynaecomastie, galactorroe;
 • Verlaging convulsiedrempel
 • Maligne neurolepticasyndroom;
 • Tardieve dyskinesie (1).


Gedragsproblemen 


Bron: 

1. Zorginstituut Nederland. Farmacotherapeutisch Kompas. Beschikbaar via https://farmacotherapeutischkompas.nl.